Hydroxid sodný (NaOH) 200gr

Hydroxid sodný (NaOH) 200gr

Hydroxid sodný (NaOH) 200gr

Hadroxid sodný (Sodium Hydroxide) mikroperly 200gr pro výrobu elektrolytu do HHO generátorů a svářeček.


Cena bez DPH 86,00
Cena s DPH 104,06

Hmotnost: 205 gramů
Skladem více jak 10 ks Koupit
Obrázek
Hydroxid sodný (NaOH) se využívá pro výrobu kvalitního elektrolytu do elektrolyzérů a svářeček.
Pro naše HHO generátory se míchá 1-3 lžičky na 0,5l vody. Sílou roztoku můžete nastavovat proud (A) který bude protékat generátorem. Silnější roztok = větší proud = více plynu.

Balení mikroperly 200 gramů.
Stáhnout bezpečnostní list
Informace o druzích elektrolytů


Mr 40,00 g/mol
Obsah....................................min. 99%
Na2CO3...................................max. 4mg/kg
Cl.......................................max. 40mg/kg
SO4......................................max. 40mg/kg
Těž. kovy................................max. 20mg/kg
Fe.......................................max. 10mg/kg
Velikost částic.............................. 0,75mm


POZOR!Hydorxid sodný (NaOH) je silná zásada. Při manipulaci s NaOH dodržujte pravidla bezpečnosti práce POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE!!! KOH může při kontaktu s okem nevratně poškodit Váš zrak!!!
Při náhodném potřísnění pokožky okamžitě neutralizujte roztokem octem !!! P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Zpět do skupiny Konstrukce, doplňky