Funkčnost HHO systému ve vozidle

Během jízdy, alternátor vyrábí energii pro nabíjení baterie.
A právě zde zbývá ještě dostatek nevyužité energie k napájení zařízení kterému říkáme HHO generátor. Vše začíná obyčejnou vodou, kterou desky elektrolyzéru přemění pomocí této rezervní energie na HHO plyn, což není nic jiného než směs vodíku (H) a kyslíku (O).
Z generátoru plyn stoupá k odlučovači ve kterém cirkuluje voda mezi jím a generátorem. Vzhledem k tomu, že odlučovač je umístěn výše než generátor, gravitace se postará o přirozenou cestu vody a plynu.


(1)HHO článek, (2)odlučovač - rezervoár na elektrolyt, (3)jednocestý ventil, (4)autobaterie, (5)relé pro ovládání přívodu elektického proudu, (6)skřínka zapalování.

K odlučovači je připojena ve vrchní části hadice, která odvádí plyn do sání vzduchu motoru vašeho vozidla. Protože HHO plyn je vysoce hořlavý a jeho bod vzplanutí je také mnohem vyšší než běžného paliva, dojde po jeho zapálení k rychlejšímu vznícení směsi ve všech mísech válce a tak se v jeden okamžik zapálí 100% paliva která je ve válci přítomno.
Výsledkem je čistější proces spalování což zamená méně emisí a více ujetých kilometrů na litr benzínu.

Když HHO plyn hoří slučuje se zpátky do původních prvků, vody a kyslíku (vzduch). Díky teplotě ve válci je tato voda teplem přeměněna na vodní páru, která promísena se spalinami odachází pryč. Auto běží lépe výkonněji a úspornější. Ostatně to poznáte sami na množství ujetých kilometrů před dalším tankováním.

Jak systém přeměňuje vodu na HHO plyn.
ELektrody jsou ponořeny nebo zaplaveny elektrolytem. Když je na elektrody přivedeno stejnosměrné napětí, procházející proud rozloží vodu na dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku (HHO), které v plynném stavu opouštějí komoru generátoru a jsou připraveny k použití v motoru.

Je pravdou, že k rozložení vody na HHO plyn spotřebujete více energie než získáte, ale výsledné smíchání se vzduchem a stávajícím palivem umožní jeho kvalitnější spálení a tím získáte energii, která by jinak v z paliva nebyla využita.
HHO plyn zde funguje jako katalyzátor hoření a umožní kompletní spálení a využití veškerého paliva. Což znamená, že se 98% využitím paliva jste získali maximum z jeho účinnosti za kterou jste vlastně zaplatili. HHO plyn dává navíc vašemu motoru větší sílu, kterou pocítíte například při akceleraci.

Neplatí zde ovšem přímá úměra, že čím více HHO plynu do motoru přidáte tím větší bude úspora. Pro každý motor je nutné nastavit vhodné množství plynu tak aby efekt úspory byl co nejvyšší. Graf zobrazuje orientační průběh závislosti spotřeby (consumption), množství plynu (HHO) a z toho plynoucí úspory (saving). Zelený pruh zobrazuje optimální nastavení systému kdy je úspora nejefektivnější.

Graf závislosti množství HHO plynu a úspory
Základem je tady vyrábět odpovídající množství HHO plynu s co nejmenším množstvím elektrické energie. Ve skutečnosti na rozklad vody stačí malé napětí ve výši 1,5 - 2,45V na článek, který začne vodu rozkládat.
Naše HHO generátory jsou vypočteny pro nejlepší a nejefektivnější způsob klasické elektrolýzy. Při provozu se HHO generátor zahřívá, ochlazování zajišťuje cirkulace vody vy systému.

Současná technologie ale není ještě dokonalá. Většina našich zákazníků zjistila, že průměrná úspora paliva je mezi 35 - 45%. Naštěstí tato technologie se stále vyvíjí a generátory nové generace již dosahují v laboratorních podmínkách již kolem 60% úspor. Pokud budeme dál pracovat na řešení problémů a zlepšování systému, možná, že dosáhneme bodu, kdy místo palivové nádrže vozidla bude jen nádrž na vodu. Tato změna ovšem přináši i potřebu změny koncepce generátorů a motoru neboť vodíkové palivo má vyšší teplotu hoření a současné motory by spalování jen čistého vodíku nesnesly.
Situace na trhu s pohonými hmotami bude stále horší a horší. A spotřebitel bude vtahován do stéle větší pasti v závislosti na klasických pohonných hmotách.
Většina HHO generátorů musí být použity v hybridním režimu jako aditivum. Což znamená, že mohou být provozovány společně se současnymí pohonnými hmotami, jako jsou benzin [special, Natural 9x] nebo diesel.
Palivové články většinou ušetří od 15% až do 50% paliva podle typu vozidla. Rozdíl v procentech úspory paliva je závislá na stavu vozidla a vašich řidičských návycích.
A samozřejmě, větší motory potřebují více než jen jeden generátor.
Například, pokud máte 2.5 l motor, 1 litr HHO plynu za minutu bude dostatečných k tomu aby vaše auto dosáhlo asi 25% zvýšení dojezdu na 1 litr benzínu. Mohlo by ale být dosaženo ještě lepšího výsledku přidáním dalšího HHO generátoru. V této oblasti si musíte sami trochu zaexperimentovat a vyzkoušet za jakých podmínek jsOu výsledky nejoptimálnější.
Počkejte si na výsledky testování v praktickém provozu, které přineseme po vlastních testech.
To je také nutné upozornit, že pokud nejste zběhlí a netroufnete si na instalaci, bude nutné se obrátit na instalačního technika s odbornými znalostmi pro instalaci HHO systému.
Mnohé z novějších vozidel již jsou vybaveny čidlem, který se používá na přívodu vzduchu, tzv. MAF, tento senzor má jemný drát, který je ve skutečnosti jako vlákno v žárovce a nachází se v systému sání vzduchu obvykle mezi filtrem a sacím potrubím.
Na těchto vozidlech je nutné najít místo pro vstup HHO plynu přímo do sacího potrubí motoru za senzorem nebo co nejblíže ke škrtící klapce motoru.
Také se doporučuje, aby systém HHO generátorů automaticky vypínal s klíčkem zapalování. Důvodem je, že si uživatel může zapomenout přístroj vypnout a motor bude stále plněn palivem HHO i když vozidlo není v provozu. To samo o sobě není nebezpečné. Větší problém je ovšem vybití baterie pokud byste přístroj zapomněli vypnout.


Při nákupu od jiných výrobců dbejte na kvalitně provedené generátory. Pamatujte, že existuje mnoho lidí, kteří se tváří jako výrobci produktů HHO.
Jejich prdukty jsou ale ze skla, plastových lahví, PVC kanalizační trubek, vodních filtrů atp. Tyto materiály nebyly nikdy navrženy tak, aby odolaly elektro-chemické reakci a teplotním limitům výroby HHO.

Neslibujeme zázraky, zákon o zachování energie je nesmlouvavý, nicméně, pokud k současnému palivu přidáte katalyzátor ve formě HHO plynu, který vyrobíte přebytkem energie, sami si můžete vyzkoušet zda to funguje či nikoliv.

POZOR! I když je zařízení jednoznačným přínosem pro vůz i životní prostředí, není zatím homologováno pro legální použití v ČR. Současně neexistuje jednotný názor na instalaci, zda se jedná o zařízení, které je skutečně nutné homologovat, neboť nazasahuje do žádných konstrukčních prvků vozu, nemodifikuje brzdový systém ani motor. Jeho instalace se dá připodobnit např. instalaci přídavného topení. Instalace do vozidla je provázena s minimálními zásahy a v připadě potřeby je zařízení možné snadno demontovat.

Zpět do kategorie