Terminologie

Slovnícek nejběžnějších výrazů používaných ve spojení s vodikovou technologií.

HHO

Název pro plyn skládající se ze dvou molekul vodíku a jedné kyslíku v plynné formě. Nejběžnější produkt elektrolyzérů, které nemají tzv. diafragmy pro oddělování obou složek plynu.

Elektrolyzér

Zařízení pro rozklad vody pomocí stenosměrného napětí. Elektrolyzéry se dělí na bipolární a unipolární.

kPa

KiloPascal jednotka tlaku. 100 kPa = 1 Bar = 1000 miliBarů

Usměrňovač

Elektronický prvek, který převede střídavé napětí na stejnosměrné. Můstkový usměrňovač je sestaven ze čtyř diod které propouštějí vždy kladnou půlvlnu jedním směrem.

Výhřevnost

je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách. Předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami.

Používané zavity

Americký kuželový závit dle ASA B 2.1

Označení Jmenovitý vnější průměr v milimetrech Vnitřní průměr jádra v mm Počet závitů na 1“ = 25,4 mm
NPT 1/4" 13,7166,35018
NPT 3/8" 17,1459,52518
Whitworthův trubkový závit dle ISO228
Označení Jmenovitý vnější průměr v milimetrech Vnitřní průměr jádra v mm Počet závitů na 1“ = 25,4 mm
G 1/8" 108,56628
G 1/4" 1311,44519
G 3/8" 1714,95019

Skladování vodíku (H2)

Pro skladování a přepravu vodíku se používají tlakové láhve vyrobené z legovaných chrom-molybdenových ocelí. Například při plnícím tlaku 20 MPa (200 bar) lze v tlakové lahvi s vodním objemem 50 litrů uskladnit 8,9 m3. Lahve je možné spojovat do svazků a tím zvýšit skladovací kapacitu.

Hydroxid draselný (KOH)

Potassium Hydroxide, Kaliumhydroxid
Jinak zvaný také jako žíravý draslík, louh draselný či draselný hydrát. Dříve causticus(leptavý kamínek). Je to silně zásaditá sloučenina. Čistý hydroxid draselný je světlý, silně navlhavý, má pevné krystaly mající hustotu něco kolem 2,04k/cm3, dobře se rozpouští ve vodě ( 1g KOH se rozpustí v 0,5g vody) a slabších alkoholech (methanol, ethanol, butanol) a také v ostatních polárních rozpouštědlech.
Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, produkující značné množství tepla, vedoucí ke zvyšování teploty roztoku, někdy až na 100°C. Koncentrované vodní roztoky jsou nazývány draselné louhy. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty, a sice monohydrát KOH- H2O, dihydrát KOH-2H2O a tetrahydrát KOH-4H2O, který je používán, jako velmi intenzivní vysušovalo, např. pro sušení kapalných aminoxidů nebo jejich roztoků v nedůležitých, nepolárních rozpouštědlech (podobných jako uhlovodíky). Je to důležitá sloučenina, tvořící silně zásadité roztoky ve vodě a ostatních polárních rozpouštědlech, schopné zneutralizovat mnoho kyselin a rozložit některé anorganické látky na organický materiál (např. rozpuštění a hydrolýza skleněných střepů v koncentrovaném roztoku KOH). Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k vyrábění hodně průmyslového zboží a produktů, například většina draselných solí, to jsou také významné labratorní chemikálie a reagenti, znovu používáni pro přípravu draselných solí, k neutralizování kyselin, dále jako základní měřítko v analytice a hodně dalších použitích. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na všechnu organiku, včetně živých vláken; musí se proto dbát opatrnosti, když manipulujeme s jeho substancemi nebo roztoky. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech.

Hydroxid draselný se používá jako elektrolyt do Galvanických článků (zvláště do kvalitnějších baterií).
Slouží jako surovina pro výrobu draselného mýdla. Používá se při výrobě čokolády a kakaa, při výrobě slazených nápojů, při výrobě textilu, v zemědělství při upravování pH kyselých zemin.