Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ
verze: 20140401
Atthero s.r.o.. DIČ CZ02120224, (dále jen dodavatel) Obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2014 do doby vydání nových obchodních podmínek.
OBJEDNÁVKA
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky a vědomým označením souhlasu s obchodními podmínkami.
Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Fakturu/daňový doklad/zjednodušený daňový doklad nezasíláme v zásilce, ale dodatečně po získání potvrzení o převzetí zásilky případně je připravena ke stažení v klientské oblasti pod přihlašovacími údaji zákazníka.
Fakturu zasíláme zásadně e-mailem v PDF, pouze na zvláštní vyžádání zasíláme kopii faktury poštou, více viz. o bod níže.

Odpověď na častý dotaz - doklad neobsahuje vůbec nebo nemá originální podpis nebo razítko. Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ).
Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá.
Stanovisko Ministerstva financí: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje. Z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
Novela zákona o dani z přidané hodnoty (377/2005 Sb.)
Zákon o elektronickém podpisu (227/2000 Sb.)
Článek na odborném serveru Lupa.cz - Elektronická fakturace - a proč ne?
Článek na odborném serveru Lupa.cz - Elektronické značky nastupují

Naše vydaná faktura - daňový doklad, slouží zároveň jako hlavní záruční list,pokud nebyl dodán výrobcem doporučený záruční list.
STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky ze strany kupujícího.
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky nebo jejím odesláním jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené nebo již realizované objednávky shodně jako nevyzvednutí zásilky na dobírku, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním včetně všech nákladů spojených s distribucí zásilky, a smluvní pokutu ve výši 200,-Kč (dvěstě-korun-českých). Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.
Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (viz. další body). V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží podle § 1829 odst. 1. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky nebo varibilní symbol a datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek: musí být
  1. v původním nepoškozeném obalu
  2. nesmí být použité,
  3. musí být nepoškozené,
  4. musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  5. s originálním dokladem o koupi
Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme dle § 1832 odst. 1 složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy a přijetí zboží nebo dokladu o jeho odeslání. Vrácení zboží provádí spotřebitel na své vlastní náklady. V případě vrácení jen některého zboží se vracení poštovného řídí dle platného zákona. Zákazník má právo na vrácení celé částky za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.
DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list, návod na používání výrobku. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží (sekce Nákupní košík).
DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH
Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč bez DPH za změnu. Sazba se zejména týka dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.
ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
Součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písmeném provedení v sídle prodávajícího.

U záručního listu výrobce (dále jen ZL) není při zaslání zboží spediční firmou vyplněno datum. Je to z toho důvodu, že záruční list může být kompletně vyplněn a potvrzen až na základě převzetí zboží od spediční firmy nebo pošty. V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum v ZL podle data převzetí zásilky, nebo zašlete záruční list výrobce s potvrzením o převzetí zásilky s uvedeným datem převzetí na naši adresu a následně Vám bude vyplněný a potvrzený ZL doručen zpět. Důležité: K ZL výrobce si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na ZL musí odpovídat datu vystavení dokladu s posunem o dobu přepravy zboží.
Doporučujeme datum doplnit až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží (pokud v této době není potřeba zboží dávat do servisu). Po doplnění data nebude splněna podmínka pro případné vrácení zboží.
OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka (tj. objednáním zboží), žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát přijímat tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost), platba kartou nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.
ZÁKON O ELEKTROODPADU
Dovolujeme si vás informovat o realizaci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění novely č. 7/ 2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech č. 2002/96/ES známé pod názvem „Zákon o elektroodpadu“. Prováděcí předpisy, na které zákon odkazuje, dosud nebyly vydány a jejich pracovní znění je zveřejněno na stránkách Ministerstva životního prostředí.
Z těchto předpisů vyplývá výrobcům/dovozcům elektrozařízení uvedených v příloze tohoto zákona povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu. Toto se děje formou tzv. Recyklačního poplatku, který bude výrobcem/dovozcem fakturován na každém prodejním dokladu jako samostatná položka pro každý druh produktu, přičemž tento je dále přeúčtováván prodejcům dotčených produktů. Tito jsou povinni Recyklační poplatek přenést finálně až na spotřebitele (konečného uživatele) produktu.
Tento předpis začal platit dnem 1.9. 2005 a od tohoto data je naše společnost nucena začít na fakturách účtovat recyklační poplatek.
Výše recyklačního poplatku pro jednotlivé typy produktů byla předložena ke schválení Ministerstvu životního prostředí a navrhovaná výše je zveřejněna na www.remasystem.cz.
ZÁPŮJČKY
Zápůjčky zboží jsou prováděny na vratný depozit s poplatkem za zápůjčku. Zákazník bere na vědomí, že zboží se zapůjčuje dle jeho povahy s vratným depozitem a na dobu, která je uvedena u zapůjčovaného zboží. Při zápůjčce zákazník skládá k pronajímateli vratný depozit a hradí poplatek za zápůjčku. Při vrácení předmětu zápůjčky obdrží zákazník vratný depozit zpět dle dohody s pronajímatelem v hotovosti nebo na svůj účet. V případě, že je předmět nájmu vrácen poškozen nebo vykazuje jiné známky neodoborného používání nebo používání v rozporu s podstatou předmětu nájmu, je pronajímtel oprávněn naúčtovat nájemci částku dle rozsahu poškození zboží. Předmět nájmu musí být vrácen do doby která plyne od převzetí předmětu nájmu zákazníkem. Při podání dopravní službou je rozhodující datum podání. V případě, že je zákazník s vrácením v prodlení je mu zaúčtována celá další doba zápůjčky.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi obchodníkem a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na našich internetových stránkách.

Bezpečnostní doložka

POZOR! Vodík je velmi výbušný. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se zařízením při provozu. Instalace HHO generátoru pomáhá méně zatěžovat životní prostředí. Nicméně, měli byste se řídit místním zákonem který reguluje modifikace vašeho vozu. Zásahy do konstrukce vozu neodpovídající homologaci mohou být nelegální.

POZOR! I když je HHO generátor jednoznačným přínosem pro vůz i životní prostředí lze je na pozemních komunikacích provozovat pouze pokud bude mít platnou homologaci.

Upozornění: Pro instalaci a manipulaci s HHO generátorem musíte mít schopnosti a dovednosti k manipulaci s vodíkovým zařízením. Při nákupu tohoto zařízení, jste odpovědní za škody, které mohou nastat při instalaci nebo používání tohoto přístroje. Prodejce ani výrobce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jakékoli osobní újmy nebo škody na majetku nebo zdraví v souvislosti s provozováním HHO zařízení nebo jiných komponent a manipulaci s nimi.
Uvedené částky jsou bez platné DPH.